Powierzenie spraw podatkowych biuru rachunkowemu jest wygodnym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców. Warto jednak pamiętać, że podpisanie umowy z takim biurem nie zwalnia właściciela firmy z odpowiedzialności podatkowej. Za jakie błędy odpowiada biuro rachunkowe?

To podatnik przede wszystkim odpowiada za rozliczenia swojej firmy

W przypadku wykrycia nieprawidłowości w opłacaniu czy rozliczaniu podatków, przedsiębiorca odpowiada samodzielnie. Tę kwestię reguluje art. 26 Ordynacji podatkowej. Bez względu na rodzaj zawartej umowy z biurem rachunkowym, odpowiedzialność za wszelkie błędy jest egzekwowana od podatnika. To od przedsiębiorcy, a nie biura rachunkowego, urząd skarbowy będzie dochodził spłaty zaległości podatkowych powstałych w wyniku nieprawidłowych rozliczeń, a także nałożonych mandatów karno-skarbowych.

Zawinić może nie tylko biuro rachunkowe, ale też przedsiębiorca

Aby ustalić, z czyjej winy wynikły nieprawidłowości, trzeba wziąć pod uwagę wszystkie towarzyszące temu okoliczności.
Może być bowiem tak, że biuro rachunkowe ? ze względu na zaniedbania ze strony właściciela przedsiębiorstwa ? nie było w stanie wywiązać się z zawartej z firmą umowy. Przedsiębiorca spóźnia się z dostarczaniem dokumentów, zapomina powiadomić o zatrudnieniu nowych pracowników albo składa błędne oświadczenia to tylko kilka przykładów sytuacji, które uniemożliwiają biurowi rachunkowemu prawidłowe rozliczenie.
Zdarza się jednak, że to biuro rachunkowe prowadzi dokumentację księgową nierzetelnie, spóźnia się z zaksięgowaniem dokumentów albo podaje przedsiębiorcy zaniżone kwoty podatków do zapłacenia. W takich wypadkach jest jasne, że wina leży po stronie biuro rachunkowego, które powinno zrekompensować przedsiębiorcy poniesione wskutek tego straty.

Biuro rachunkowe może samo wyjść z inicjatywą naprawy szkody

W przypadku wykrycia nieprawidłowości związanych z rozliczeniem należnego podatku, przedsiębiorca w większości przypadków zostaje ukarany mandatem karno-skarbowym. Obowiązkowo musi go uregulować właściciel firmy. Jeśli nie ma wątpliwości, że kara została nałożona w wyniku błędu biura rachunkowego, często właściciele biur decydują się zwrócić przedsiębiorcy kwotę zapłaconego przez niego mandatu z własnej kieszeni. Zdarza się również, że biuro rachunkowe zgłasza każdy otrzymany przez przedsiębiorcę mandat jako szkodę do swojego ubezpieczyciela. Wówczas przedsiębiorca otrzyma zwrot z obowiązkowej polisy OC biura rachunkowego.

Biuro rachunkowe ma obowiązek posiadać polisę OC

Każde biuro rachunkowe obowiązkowo musi posiadać polisę OC, w ramach której są pokrywane szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością. Wysokość sumy gwarancyjnej zależna jest od rodzaju wykonywanych przez biuro czynności. Minimalne wysokości sum gwarancyjnych kształtują się następująco:

Równowartość sumy Rodzaj wykonywanej działalności
5000 euro Wyłącznie czynności doradztwa podatkowego
10 000 euro Czynności wyłącznie z zakresu świadczenia usług prowadzenia ksiąg rachunkowych
15 000 euro Czynności związane z świadczeniem usług prowadzenia ksiąg rachunkowych i doradztwa podatkowego

Przedsiębiorca ma również prawo do wejścia na drogę sądową

Może się zdarzyć sytuacja, w której przedsiębiorca będzie przypisywać winę biurowi rachunkowemu, a biuro rachunkowe nie będzie się poczuwać do odpowiedzialności. Wówczas przedsiębiorca ma prawo do skierowania sprawy na drogę sądową. Zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego właściciel firmy ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu szkody powstałej w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania. Wnosząc pozew do sądu, przedsiębiorca musi konkretnie wskazać popełnione przez biuro rachunkowe zaniedbania i obliczyć wysokość strat, które poniósł na ich skutek.
W trakcie procesu sądowego zasadnicze znaczenie będą miały zapisy umowy zawartej między przedsiębiorcą a biurem rachunkowym. Warto jednak pamiętać, że droga sądowa jest rozwiązaniem ostatecznym, po które należy sięgnąć dopiero wówczas, gdy wszelkie inne polubowne sposoby rozwiązania sprawy zawiodły.

fot.:Darren Shaw/sxc.hu